ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

ANGLIČTINA

V souladu s anglickým národním kurikulem věříme, že angličtina má čelní místo ve vzdělání a ve společnosti. Vysoce kvalitní vzdělání v angličtině naučí žáky plynule mluvit a psát v takovém rozsahu, že umějí své myšlenky a pocity komunikovat druhým a jelikož umějí číst a naslouchat, mohou s nimi komunikovat druzí. Našim cílem je podpořit vysokou úroveň jazyka a gramotnosti. Toho dosáhneme tím, že žáky vybavíme vysokou znalostí mluveného a psaného slova a rozvineme jejich lásku k literatuře skrze široce rozšířené čtení pro zábavu.

Na prvním stupni se žáci naučí:

 • náležitě poslouchat a odpovídat dospělým i svým vrstevníkům;
 • klást příslušné otázky, kterými si rozšíří své pochopení a vědomosti;
 • formulovat a zdůvodňovat otázky, argumenty a názory;
 • podávat správně strukturované popisy, vysvětlení a vyprávění, které sledují různé účely, včetně vyjadřování pocitů;
 • udržet pozornost a aktivně se účastnit společných rozhovorů, držet se tématu a iniciovat připomínky a odpovídat na ně;
 • užívat mluveného jazyka a prostřednictvím spekulací, hypotéz, představ a prozkoumávání nápadů rozvíjet porozumění;
 • mluvit slyšitelně a plynule, s rozšiřující se znalostí spisovné angličtiny;
 • účastnit se diskuzí, prezentací, různých vystoupení, hraní rolí, improvizací a debat;
 • získat, udržet a sledovat zájem posluchače či posluchačů;
 • zvažovat a hodnotit různá stanoviska, věnovat pozornost příspěvkům druhých a stavět na nich;
 • vybírat a užívat patřičnou polohu hlasu pro efektivní komunikaci.

Ústředním cílem angličtiny jako klíčového předmětu na Anglofonní základní škole je na prvním stupni položit pevné základy efektivního mluveného jazyka a pomoci tak žákům dosáhnout úspěchů na druhém stupni a v jejich dalším vzdělávání.

Angličtina - první ročník

Pro dosažení schopnosti číst si žáci během prvního ročníku potřebují rozvinout dovednost spojovat zvuky do slov a dále tuto dovednost rozvíjet, hláskovat a používat jazyk. Náš učitel v průběhu výuky rozšiřuje slovní zásobu žáků, stejně jako jejich schopnost rozumět a v širokém rozsahu užívat gramatické struktury.

Žáky učíme používat znalosti hlásek jako prostředku dekódovat slova, správným zvukem rychle odpovídat na grafémy, spojováním zvuků do neznámých slov správně číst, číst běžná slova tvořící výjimky, číst slova ve staženém tvaru, správně číst knihy nahlas a  číst je opakovaně, aby si tím upevnili plynulé čtení slov a sebedůvěru v tuto schopnost. Mladí čtenáři se mnohem častěji než pokročilí čtenáři setkávají se slovy, která předtím neviděli a význam těchto slov nemusí znát. To našim učitelům poskytuje příležitost vysvětlit žákům význam těchto neznámých slov a rozvíjet tak žákům slovník.

Učitel vede žáky, aby si rozvinuli radost ze čtení, motivaci ke čtení, slovní zásobu a porozumění. Žáci diskutují o tom, co jim učitel předčítá, zapojují se, když na ně přijde řada a poslouchají, co říkají druzí. Potřebují si jasně vyjasnit své pochopení toho, co jim učitel předčítá.

Žáci píšou jednoduché věty z paměti, které jim učitel diktuje, píšou věty s tím, že nahlas říkají, co napíšou, seskládají a vysloví větu před tím, než ji napíšou, a znovu přečtou co napsali, aby prověřili, že to dává smysl. Probírají s učitelem a jinými žáky, co napsali.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.