ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Český jazyk a literatura je podle Rámcového učebního plánu povinným předmětem. Zvládnutí českého jazyka je předpokladem úspěšného uplatnění v České republice. Porozumění a aktivní použití českého jazyka je vyžadováno i při výuce předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda a přírodověda).

1. ročník ČJ

Výuka českého jazyka a literatury v 1. ročníku se zaměřuje na rozvíjení řeči a slovní zásoby. Součástí výuky jsou zraková a sluchová cvičení, poslech čtených a vyprávěných pohádek a dramatizace. Žáky vedeme k zapamatování a přednesu jednoduchých říkanek a básniček, krátkému vypravování. Vyjadřování u žáků v češtině rozvíjíme kladením otázek s cílem podpořit jejich sebedůvěru při formulování odpovědí na tyto otázky.

V prvním ročníku žáci procházejí přípravným obdobím psaní, kdy si osvojují základní návyky při psaní, provádějí uvolňovací cviky s cílem přípravy psaní písmen. Z "předslabikářového období" žáci plynule přecházejí do "slabikářového období", které zahrnuje jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu. Za těmito honosně znějícími názvy se skrývá následující:

  • při jazykové výchově probíhá výuka čtení s porozuměním, psaní malých a velkých písmen ve spojení se čtením, opis a přepis písmen, slabik, slov a krátkých vět, psaní snadných a foneticky jasných slov podle diktátu;
  • u literární výchovy seznamujeme žáky s lidovými pohádkami, rozpočítadly, říkankami, hádankami, a vybrané se učí zpaměti;
  • v rámci komunikační a slohové výchovy pokračujeme v rozvoji slovní zásoby a vyjadřování žáků. Učíme žáky tvořivě řešit praktické problémy. Vedeme žáky ke slušnosti a respektování spolužáků, rodičů i ostatních dospělých v jejich okolí. Nacvičujeme modelové situace, učíme děti beze strachu a svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory.

2. ročník ČJ

V jazykové výchově se žáci učí řazení slov podle abecedy, poznávat druhy vět (věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací), rozpoznávat větu, slovo a slovní spojení (věta jednoduchá a souvětí, slova opačného významu - opozita, synonyma, slova souřadná, nadřazená a podřazená). Žáci se učí rozdělovat hlásky na souhlásky a samohlásky, seznamují se se slabikotvorným r a l, psaním y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách, se slovy obsahujícími dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

V komunikační a slohové výchově žáci rozvíjejí používání oslovení a pozdrav, vedou telefonický rozhovor, vyprávějí a popisují podle osnovy. Vedou rozhovor na dané téma, dostanou za úkol dokončení příběhu. Žáci se učí napsat přání, pozvánku, dopis a adresu.

V literární výchově poslouchají literární texty, čtou doporučenou literaturu. Jsou vedeni k zápisu základních údajů o knize (název, autor, ilustrátor). Kreslí ilustrace, seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejných knihovnách. Mají za úkol přednést texty přiměřené jejich věku. Součástí výuky je návštěva divadel, kin a koncertů.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.