ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

PRVOUKA

Prostřednictvím předmětu prvouka máme za cíl uvést žáky do prostředí školy, do řádu školního života a přípravy na vyučování. Působíme zde na vytváření základních pracovních návyků, schopnosti organizovat účelně svůj čas pro práci, odpočinek i zábavu. Hlavním úkolem tohoto předmětu je vytvořit u našich žáků základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i společnosti, o lidských vztazích, lidských činnostech a výtvorech a o nejdůležitějších podmínkách života.

Žákům umožňujeme okamžité ověření si učiva v praktickém životě v průběhu vycházek a exkurzí. V průběhu hodin mají žáci možnost srovnávání s vlastními poznatky ze života v rodině a činnostmi mimo školu. Základem výuky je pozorování, porovnávání, hodnocení, sledování určitých situací a hraní modelových her.

1. ročník prvouka

Učivo předmětu prvouka v 1. ročníku se soustřeďuje na seznámení dětí s místem, kde žijeme (škola a její okolí, město, kde žijeme a domov), s lidmi kolem nás (rodina a její členové, život v rodině, chování lidí, oslavy a svátky), s časem (dny v týdnu, roční období, minulost, přítomnost a budoucnost), rozmanitostí přírody (příroda v jednotlivých ročních obdobích, les, zahrada, pole, nejznámější živočichové, nejznámější rostliny) a člověkem a jeho zdravím (základní hygienické návyky, zdravá výživa, denní režim, dopravní výchova). V průběhu celého roku organizujeme tematické vycházky.

  • V rámci učiva "místo, kde žijeme" žák zvládá samostatně docházku do školy, orientuje se v budově školy, nachystá se bez pomoci na vyučování, uplatňuje bezpečně způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa. Pojmenuje město, kde žije.
  • V rámci učiva "lidé kolem nás" žák vyjmenuje nejbližší členy rodiny, vypráví o svých rodičích a jejich práci, rozlišuje správné a nesprávné chování.
  • V rámci učiva "lidé a čas" žák vyjmenuje dny v týdnu, rozliší jednotlivá roční období, rozpoznává, co bylo, je a bude, dokáže přečíst čas na hodinkách.
  • V rámci učiva "rozmanitost přírody" žák pozoruje změny v přírodě, rozpoznává roční období a vypráví o nich, popíše základní části rostliny, pozná základní části těla daných živočichů a dodržuje pravidla správného chování v přírodě.
  • V rámci učiva "člověk a jeho zdraví" je žák schopen dodržovat základní hygienická pravidla, dodržuje správný denní režim, rozpozná základní části lidského těla, rozlišuje pojem nemoc a zdraví. Chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi a ví, kdy použít čísla tísňového volání.

2. ročník prvouka

V průběhu 2. ročníku v předmětu prvouka rozšiřujeme oblasti učiva, s nimiž jsme seznámili naše žáky v přecházejícím školním roce.

Učivo zaměřené na "místo, kde žijeme" seznamuje žáky s jejich statutem školáka, jeho povinnostmi při vyučování a oddychem o přestávce, jeho cestou do školy, jeho domovem, vlastí a městem. Hrou žákům zprostředkováváme znalost základních pravidel dopravního provozu. Očekávaným výstupem v této oblasti je schopnost žáka zvládat základní povinnosti školáka, žák rozlišuje vhodné a nevhodné chování ve škole, uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa. Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cíleně je používá. Dokáže začlenit svou obec do příslušného kraje ČR a orientuje se ve své obci a má znalosti jejího blízkého okolí.

Učivo zaměřené na oblast "lidé kolem nás" vede žáky k vyprávění o jejich rodině a jejích členech, domácích pracech a jejich pomoci při nich, o péči o domácí zvířátka. Očekáváme, že žák dovede rozlišovat role a postavení jednotlivých členů domácnosti, ovládá jednoduché a jemu přiměřené domácí práce nebo pomoc při nich, dokáže s pomocí dospělých pečovat o domácí zvířátko.

V oblasti "rozmanitost přírody" popisujeme proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, seznamujeme žáky s živočichy ve volné přírodě, žák popisuje základní druhy ovoce a zeleniny, suroviny a výrobky, druhy ptáků (tažní, stálí a domácí), hospodářská zvířata a užitek, který dávají a umí rozlišovat společenstva louky, pole, lesa a vody. V průběhu školního roku je žák veden k tomu, že dovede popsat viditelné proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, poznává a třídí určité druhy živočichů, očekáváme, že žák rozpoznává základní zeleninu a ovoce, uvědomuje si nutnost ochrany přírody i živočichů a provádí jednotlivé pokusy.

V rámci předmětu si žák rozšiřuje své znalosti z oblasti "člověk a jeho zdraví". Získává poučení o lidském těle, kostře a vnitřních orgánech, nemocech a úrazech, první pomoci, základních hygienických návycích a správné výživě, zdravých potravinách. Očekáváme, že žák dodržuje základní hygienická pravidla, rozpoznává rozdíl mezi nemocí a úrazem, pojmenuje základní části kostry a důležité orgány, rozpoznává zdravé a nezdravé potraviny, seznamuje se se zásadami první pomoci a chováním při mimořádných událostech.

V průběhu celého roku opět podnikáme se žáky tematické vycházky.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adress: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

Registered Business Number: 04 303 881

 

School Director: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Phone: +420 603 392 392

Founder of the school: Anglofonní základní škola, z.ú., Registered with the Prague City Court, Section U, Enclosure 268

Registered Business Number: 04 303 881

Data Box ID: s4s9nb8

 

How to get to us

 

By public transport – Bus number 142 goes from Nové Butovice (metro B), or Luka (metro B). Please get off at the bus stop ‘Malá Ohrada’.

By car - There is car parking at the school at Janského 2189/18, Stodůlky, Prague 13.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.